Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Glas Tech Solutions B.V.

Versie september 2020

 

Artikel 1. Definities en toepasselijkheid

 1. Gebruiker: Glas Tech Solutions B.V. gevestigd te Beek en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 91511119.
 2. Wederpartij: de partij met wie gebruiker een overeenkomst is aangegaan.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden die gebruiker aan wederpartij verstrekt. Dit met inbegrip van eventuele aanvullende overeenkomsten.
 4. Indien één of meerdere bepalingen uit de onderhavige voorwaarden vernietigd worden, dan doet dat niets af aan de geldigheid van de overige bepalingen.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

 1. Offertes van gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Gebruiker kan een aanbod herroepen als aanvaarding niet binnen 1 maand plaatsvindt.
 2. Wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van aan gebruiker verstrekt gegevens, waarop gebruiker haar aanbieding baseert.
 3. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft gebruiker het recht het aanbod binnen 5 dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 4. Alle monsters en overige bij de aanbieding verstrekte gegevens worden slechts bij wijze van aanduiding verstrekt.
 5. Gebruiker wijst door wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet voor toekomstige opdrachten.
 7. Kennelijke fouten of vergissingen op de website, offertes of publicaties binden gebruiker niet.
 8. Wederpartij dient de informatie uit de offerte vertrouwelijk te behandelen en mag deze niet voor eigen gebruik of gebruik door derden aanwenden of aan derden bekend maken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van gebruiker.

Artikel 3. Prijzen

 1. Prijzen en bedragen vermeld in offertes en overeenkomsten zijn in euro’s en exclusief BTW.
 2. Gebruiker is bevoegd om belastingen, invoerrechten, milieuheffingen, heffingen of andere lasten van overheidswege na de aanbieding of totstandkoming van een overeenkomst door te belasten aan wederpartij.
 3. Indien naar aanbieding of totstandkoming van een overeenkomst een of meer kostenbepalende factoren door omstandigheden wijzer geworden, is gebruiker gerechtigd de aangeboden of overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen, zonder dat wederpartij het recht heeft op ontbinding van de overeenkomst
 4. Tenzij anders overeengekomen zijn opgegeven prijzen exclusief kosten van derden.
 5. Prijzen zijn Exclusief verticaal transport. Kraan, steiger en klimmateriaal dienen veilig en gekeurd te zijn. Exclusief bijkomende kitwerkzaamheden. Exclusief ramen wassen. Exclusief poetswerkzaamheden.
 6. Prijzen zijn exclusief beglazingsprofielen en latten, exclusief schilderwerk.

Artikel 4. Overeenkomst(-en)

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat het aanbod van gebruiker schriftelijk is geaccepteerd. Onder schriftelijk bevestiging kan tevens worden verstaan een bevestiging per e-mail.
 2. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van wederpartij. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 3. Wederpartij is, behoudens verplichtingen die de wet op haar legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken, van alle informatie die haar door gebruiker ter beschikking is gesteld.

Artikel 5. Meer- en minderwerk

 1. Meer of minder werk zal worden verrekend volgens de tussen partijen overeengekomen eenheidsprijzen. Bij gebreke daarvan zal verrekening plaats hebben volgens de in het bestek genoemde eenheidsprijzen.
 2. Wanneer het bestek geen uitkomst biedt, zal de verrekening geschieden aan de hand van de normaal gangbare prijzen geldende op de datum dat de werkzaamheden zijn verricht dan wel verricht hadden moeten zijn. Prijzen zijn exclusief beglazingsprofielen en latten. Tevens zijn zij exclusief schilderwerk.

Artikel 6. Facturatie en betaling

 1. De betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Wederpartij is niet gerechtigd om de betaling van de facturen van gebruiker op te schorten of deze te verrekenen uit welke hoofde dan ook.
 3. Gebruiker kan een aanbetaling op door wederpartij te betalen bedragen verlangen.
 4. Alleen betalingen verricht door overmaking op de ten name van gebruiker gestelde bank- of girorekening, dan wel betaling in contanten of pintransacties, leiden tot kwijting van wederpartij.
 5. Blijft betaling binnen de gestelde termijn uit, dan is wederpartij van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling noodzakelijk is, en is wederpartij een rente van 1% per maand (of een gedeelte daarvan) over het factuurbedrag verschuldigd.
 6. Bij niet tijdige betaling zijn tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd welke worden vastgesteld op 15% van het totaal verschuldigde bedrag, zulks met een minimum van € 300,00.

Artikel 7. Levering en transport

 1. Overeengekomen leveringstermijnen kunnen niet worden beschouwd als fatale termijnen. Indien gebruiker de overeengekomen prestatie niet of niet tijdig levert, moet wederpartij haar schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om alsnog te leveren.
 2. Verzending of transport van de bestelde zaken geschiedt op een door gebruiker te bepalen wijze, maar voor rekening van wederpartij.
 3. Het transport van glas is steeds voor rekening en risico van wederpartij, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Gebruiker brengt een bedrag in rekening aan wederpartij voor het transport van glas. Dit bedrag bedraagt ten minste € 35,00. Gebruiker is vrij in de keuze van vervoer- en transportmiddelen.
 4. Het risico voor getransporteerde goederen gaat over op wederpartij, zodra de geleverde goederen naast het transportmiddel zijn geplaatst.
 5. Indien gebruiker niet tot levering kan overgaan door stagnatie veroorzaakt door wederpartij, dan heeft gebruiker het recht om materialen of overige zaken die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening en risico van wederpartij op te slaan. De wederpartij moet gebruiker binnen een door gebruiker te stellen termijn na kennisgeving van de opslag in staat stellen om de zaken alsnog te leveren.
 6. Indien wederpartij niet aanwezig is bij de levering, zal materiaal niet gelost worden en worden voor een tweede rit extra kosten in rekening gebracht.

Artikel 8. Emballage

 1. Bij de levering van glas stelt gebruiker emballage ter beschikking aan wederpartij. Gebruiker kan hiervoor een vergoeding in rekening brengen.
 2. Vanaf het moment van aflevering van het glas, tot een met de dag waarop de gebruiker de emballage weer ophaalt, komt emballage voor rekening en risico van wederpartij.

Artikel 9. Schade en aansprakelijkheid

 1. Gebruiker kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
 2. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegerekend;
 3. enige daad of nalatigheid van wederpartij, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege wederpartij te werk zijn gesteld.
 4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
 5. In geen geval is gebruiker aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat wederpartij het door gebruiker geleverde heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is aangeschaft.
 6. Noch gebruiker zelf, noch hen die daar werkzaam zijn en/of haar hulppersonen zijn jegens wederpartij aansprakelijk voor enige gevolgschade of indirecte schade.
 7. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt doordat wederpartij of door hem ingeschakelde derden niet aan hun verplichtingen hebben voldaan.
 8. Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van gebruiker gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tot het factuurbedrag met een maximum van € 1.000,00, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 9. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van wederpartij uit welke hoofde ook jegens gebruiker vervallen in ieder geval na het verstrijken van zes maanden vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat wederpartij deze rechten en/of bevoegdheden jegens gebruiker kan aanwenden.

Artikel 10. Opschorting en ontbinding

 1. Gebruiker is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien:
 2. gebruiker bij het uitvoeren van de overeenkomst dreigt te worden blootgesteld aan gevaarlijke situaties;
 3. het materiaal waarmee alsmede de omstandigheden waaronder de overeenkomst dient te worden uitgevoerd niet voldoe(t)(n) aan de daaraan door de wet gestelde eisen;
 4. na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden die goede grond geven te vrezen dat wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 5. Gebruiker is bevoegd de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, indien de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de wederpartij geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling, dan wel indien ingebrekestelling zinloos is.
 6. Gebruiker is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien wederpartij surseance van betaling verzoekt of deze aan wederpartij wordt verleend, ingeval wederpartij failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval wederpartij niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele of anderszins (overheids-)toezicht wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder of curator wordt benoemd.
 7. Indien wederpartij niet binnen de betalingstermijn betaalt of het verlangde voorschot niet heeft voldaan, is de gebruiker gerechtigd de werkzaamheden voor wederpartij direct op te schorten, zonder dat zij aansprakelijk is voor enige schade die daardoor ontstaat.

Artikel 11. Overmacht

 1. Bij overmacht aan de zijde van één der partijen heeft gebruiker het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht aan de zijde van gebruiker wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van gebruiker, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van gebruiker.
 3. Als omstandigheden waaronder sprake zal zijn van overmacht aan de zijde van gebruiker zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van gebruiker en/of van wederpartij of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen.
 4. Indien de overmachtssituatie intreedt als de overeenkomst al gedeeltelijk is uitgevoerd, moet wederpartij in ieder geval zijn verplichtingen jegens gebruiker tot aan dat moment nakomen.

Artikel 12. Zekerheid en eigendomsvoorbehoud

 1. Gebruiker heeft het recht te verlangen dat wederpartij op eerste verzoek van gebruiker zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen. Indien wederpartij daaraan niet voldoet heeft gebruiker het recht om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden onverminderd het recht op schadevergoeding.
 2. Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven uitsluitend eigendom van gebruiker, totdat alle vorderingen die gebruiker heeft of zal verkrijgen op wederpartij, uit welke hoofde dan ook, volledig zijn betaald.
 3. Zolang het eigendom van de goederen niet op wederpartij is overgegaan mag deze de goederen niet verpanden, in eigendom tot zekerheid overdragen of aan derden enig ander recht verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf of beroep.
 4. Wederpartij is verplicht de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van gebruiker te bewaren.
 5. Als wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is gebruiker gerechtigd de goederen terug te nemen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij wederpartij aanwezig zijn. Dit vermindert niets aan de overige rechten die gebruiker toekomen.

Artikel 13. Klachten

 1. Wederpartij is verplicht direct na de levering de zaken te onderzoeken en te beoordelen of het geleverde overeenstemt met de overeengekomen eisen.
 2. Tenzij bij de bestelling door wederpartij bijzondere kwaliteitseisen zijn gesteld welke door gebruikers schriftelijk zijn bevestigd, wordt de handelskwaliteit volgens de toepasselijke normen beoordeeld en geleverd.
 3. De controle op de hoeveelheid van het geleverde rust op wederpartij. Indien niet terstond na ontvangst over de afgeleverde hoeveelheden wordt gereclameerd, zijn de hoeveelheden op vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten als juist erkend.
 4. Reclames over door gebruiker verkochte of geleverde goederen en/of geleverde diensten dienen binnen 8 dagen na ontvangst schriftelijk bij gebruiker te worden ingediend, bij gebreke waarvan wederpartij wordt geacht het gekochte of geleverde te hebben geaccepteerd. Na gebruik of verwerking van door gebruiker geleverde goederen worden deze geacht door wederpartij te zijn goedgekeurd.
 5. Gebruiker heeft het recht om zaken te leveren die in geringe mate in kleur afwijken van het model, het monster of het voorbeeld.
 6. Indien een tijdig ingediende klacht correct blijkt te zijn, is gebruiker slechts gehouden om zaken van overeengekomen kwaliteit te leveren. Gebruiker heeft naar eigen inzicht de keuze tussen het recht om de zaak te herstellen, nieuwe goederen te leveren of over te gaan tot creditering van het reeds voldane factuurbedrag. Wederpartij zal geen aanspraak op ontbinding van de overeenkomst kunnen maken. Elke verdergaande aansprakelijkheid van gebruiker is in die gevallen uitgesloten.
 7. De van wederpartij bestaande producten, kleuren en eventuele soorten glas kunnen afwijken met de producten van de gebruiker. Dit betreft ook nabestellingen. Dit kan niet gereclameerd worden.
 8. Daar fabrieken voor verschillende producten, glassoorten en kleuren altijd andere verkoopvoorwaarden hanteren die voor deze producten geldig zijn kan de gebruiker deze voorwaarden alleen maar handhaven. Afwijkingen hiervan kunnen niet gereclameerd worden.

Artikel 14. Inbewaringneming van te bewerken zaken

 1. Het risico van schade of breuk als gevolg van transport, tijdelijke opvang en/of bewaring van materialen ter bewerking of verwerking of ter bewaring gegeven zaken is voor rekening van wederpartij

Artikel 15. Afmetingen, maten en berekeningen

 1. Ten aanzien van afmetingen en gewicht van zaken behoudt gebruiker zich alle toleranties voor conform de toepasselijke NEN normen.
 2. Alle maten worden bij de berekening in millimeters naar boven afgerond tot een door 30 deelbaar getal. Dit met dien verstande dat bij de standaardmaten deze afronding geschiedt op een door 20 deelbaar getal.
 3. Deze afgeronde maten treden bij alle prijs-, lengte-, breedte- en oppervlakteberekeningen voor de werkelijke maten in de plaats.
 4. Voor andere dan rechthoekige vormen wordt de oppervlakte berekend naar de rechthoek waar de mal in past, met inbegrip van de daarop van toepassing zijnde toeslagen voor afwijkende maten en modellen.
 5. De kosten voor het opnemen van maten, zo mede het vervaardigen van mallen, het plaatsen of bevestigen van glas en andere extra verrichtingen zijn voor rekening van wederpartij.
 6. De wederpartij staat in voor de juistheid van de in het bestek en de tekeningen voorkomende of anderszins aan gebruiker verstrekte gegevens betreffende afmetingen, hoeveelheden, constructiemethoden van plaatsing etc. Wanneer er verschil bestaat tussen deze gegevens en de werkelijkheid heeft gebruiker het recht op schadeloosstelling of bijbetaling.
 7. Naleving van de NEN 2608, NEN 3569 en NPR 3577 normen is voor verantwoordelijkheid van wederpartij daar controle van gebruiker niet mogelijk is.
 8. Statische berekeningen en constructieve bevestigingen dient wederpartij zelf zorg voor te dragen valt onder wederpartij zijn eigen verantwoording. Hier is gebruiker onder geen voorwaarde aansprakelijk voor.
 9. Montage volgens NEN 2608, NEN 3569 en NPR 3577
 10. Overeenkomstig de desbetreffende normen (o.a. NEN 2608, NEN 3569 en NPR 3577) dient het type en de dikte van het glas te worden bepaald en de beglazing te worden uitgevoerd. Worden deze normen niet gehandhaafd in het timmerwerk vervalt de algehele fabrieksgarantie.

Artikel 16. Risicoverdeling bij aanneming van werk

 1. De wederpartij is verplicht aan het einde van iedere werkdag de door gebruiker op die dag verrichte plaatsingswerkzaamheden op te nemen en bij akkoordbevinding goed te keuren. Indien wederpartij zonder redelijke grond dit nalaat wordt het werk geacht zijn opgeleverd en te zijn goedgekeurd.

Artikel 17. Veiligheid op de bouwplaats

 1. Wederpartij is verantwoordelijk voor de veiligheid op de bouwplaats. Wederpartij garandeert dat alle op de bouwplaats aanwezige bouwstoffen, hulpmiddelen en andere zaken deugdelijk zijn en voldoen aan de eisen die in de betreffende voorschriften zijn vastgelegd.

Artikel 18. Garantie

 1. Indien door de fabrikant al dan niet via gebruiker ter zake van deze door deze laatste geleverde en/of geplaatste goederen een garantie wordt verstrekt, gelden met betrekking tot aansprakelijkheid van gebruiker voor de kwaliteit van het geleverde c.q. geplaatste uitsluitend de van de fabrikant afkomstige garantiebepalingen.
 2. Geeft de fabrikant om welke reden dan ook juridisch dan wel feitelijk geen garantie, dan wordt gebruiker eveneens geen garantie verstrekt.
 3. Gebruiker zal zich naar vermogen inspannen teneinde te bevorderen dat fabrikant haar verplichtingen uit hoofde van de door haar verstrekte garantie nakomt.
 4. Wederpartij kan geen recht uit garantie doen gelden, zolang hij niet aan zijn verplichtingen zowel financieel als anderszins heeft voldaan.

Artikel 19. Aanvullende bepalingen bij plaatsingswerkzaamheden

 1. Voor verticaal transport van alle door gebruiker aan te voeren materialen dient kosteloos gebruik te kunnen worden gemaakt van de op de bouw aanwezige bedrijfsveilige en bedrijfsklare bouwkraan en bouwlift met bedieningspersoneel. Dit verticaal transport dient binnen de normale werkuren te kunnen plaatsvinden op tijdstippen welke in nauw overleg met gebruiker worden vastgesteld.
 2. Indien het lossen van materialen op de verdieping vloeren de aanwezigheid van bedrijfsveiligheid en voor gebruik gereed zijnde uitsteeksteigers noodzakelijk maakt, zal hierin door wederpartij voor diens rekening worden voorzien.
 3. Voor het plaatsen van het glas, zal gebruiker gratis gebruik kunnen maken van een noodzakelijke steiger. Formaat en uitvoering van deze steigers zullen aan de door gebruiker uit te voeren werkzaamheden zijn of worden aangepast.
 4. Gebruiker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot plaatsingsvoorschriften, welke zonder overleg met haar zijn vastgesteld.
 5. Voor verticaal transport van glas zijn de kosten voor rekening van wederpartij. Voor kraan en hijswerk zijn de kosten voor rekening van wederpartij. Ook voor steiger- en klimmateriaal zijn de kosten voor rekening van de wederpartij.
 6. Indien aan gebruiker de plaatsing wordt opgedragen van materialen, die voor haar door wederpartij ter beschikking worden gesteld, wordt door gebruiker geen enkel risico aanvaard, ook niet tijdens de montage en de daartoe behorende werkzaamheden, waar het gebruik en/of beschadiging van dergelijke materialen betreft.
 7. Indien de plaatsing c.q. montage buiten de schuld van gebruiker wordt belemmerd of vertraagd is deze gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.
 8. De wederpartij dient gebruiker in kennis te stellen als er leidingen liggen van welke aard dan ook. Bij beschadigingen en of hieruit voortkomende schade kan gebruiker niet aansprakelijk gesteld worden. Dit valt onder het risico van wederpartij.

Artikel 20. Verjaring

 1. Vorderingsrechten van wederpartij op gebruiker verjaren na verloop van 1 jaar na het ontstaan van de vordering.

Artikel 21. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op de rechtsverhouding tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Limburg.

Aanvullende Voorwaarden voor Webshop

Enkel de Algemene, evenals de bijzondere Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Glas Tech Solutions B.V. zijn van toepassing, met uitdrukkelijke uitsluiting van de eigen algemene voorwaarden van de wederpartij, zelfs indien deze vermeld zijn op diens bestelbon of op andere wijze aan Glas Tech Solutions B.V. overgemaakt zouden zijn. Enkel mogelijk met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Glas Tech Solutions B.V.

 1. Gebruiker: Glas Tech Solutions B.V. gevestigd te Beek en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14079838.
 2. Wederpartij: de partij met wie gebruiker een overeenkomst is aangegaan.

Artikel 22. PRIJZEN

Prijzen zijn Exclusief BTW in euro’s. Gebruiker behoudt zich het recht voor de prijzen zonder kennisgeving te wijzigen en bij eventuele een

waardeverminderingen van de Nederlandse Valuta de buitenlandse ten opzichte van een Valutatoeslag te berekenen.

Prijs € 0,00 is een eventuele fout hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel. 23. Acties

Op de vermelde actie prijzen zijn geen kortingen meer van toepassing en gelden enkel indien deze besteld zijn via uw account op www. glastech.eu, gedurende de actieperiode. Gebruiker behoudt zich het recht voor om de actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen en is niet aansprakelijk voor wijziging in prijs evenals zet, typ en drukfouten in de catalogus , website en prijslijst, als mede wijzigingen in de afgebeelde producten en omschrijvingen en of andere onvoorziene wijzigingen zijn voorbehouden.

Artikel 24. Betalingscondities

Betaling vooraf aan de levering of op rekening indien met wederpartij overeengekomen.

Artikel 25 .LEVERINGEN

Bij bestelling goederen buiten Nederland tegen kostprijs, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met wederpartij. Goederen reizen voor rekening van de wederpartij, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Wanneer goederen PER EXPRESSE worden verzonden zijn de kosten voor de wederpartij.

Artikel 26. LEVERTIJDEN

De opgegeven levertijden zijn steeds vrijblijvend. Bij overschrijding hiervan kan nooit aanspraak worden gemaakt op enigerlei vergoeding.

Artikel 27. BESTELLING

Mondelinge of Telefonische bestellingen worden uitgevoerd voor risico van de wederpartij.

Artikel 28. ORDERBEVESTIGING

Zonder schriftelijk tegenbericht van wederpartij per kerend nemen wij aan dat wederpartij met deze specificatie akkoord gaat. Wij kunnen alleen rekening houden met wijzigingen indien er nog geen begin van uitvoering is.

Artikel 29. Maatvoering

Op maat bestelde goederen zullen schriftelijk worden bevestigd. Gebruiker kan alleen rekening houden met wijziging en indien er nog geen begin van uitvoering is. Wederpartij is zelf verantwoordelijk om sparingen en speling zelf

te controleren op correctheid. Bij foutieve tekeningen door zet of drukfouten kunnen geen rechten worden aan ontleend tevens kan er nooit aanspraak worden gemaakt op enigerlei vergoeding product technische als wel toleranties in maatvoering onder voorbehoud.

Lichte afwijkingen ten aanzien van de in de catalogus of website afgebeelde producten zijn mogelijk. Reclames worden dan ook afgewezen. Drukfouten voorbehouden. Gebruiker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij geen gerelateerde wetgeving.

Indien wel het geval is beperkt de aansprakelijkheid zich tot netto gerelateerde waarde van de geleverde goederen. Wederpartij dient rekening te houden met de in een gebied of land aangegeven en geldende normen.

Artikel 30. Maatwerk

Artikelen welk op maat zijn gemaakt of speciaal besteld worden niet retour genomen.

Artikel 31. KLACHTEN

Reclames over eenheden geleverd met een zichtbaar gebrek dienen uiterlijk bij ontvangst van de goederen schriftelijk bij ons ingediend te worden. Goederen dienen Franco te worden opgestuurd. Na deze periode kunnen klachten over dit soort gebreken niet meer in behandeling genomen worden en komen derhalve niet voor vergoeding in aanmerking. Gebruiker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade welke door het gebruik van geleverde aan wederpartij of aan een andere derde is overkomen.

Artikel 32. Kleur en materiaal

Er kunnen kleur en structuur afwijkingen door middel van gebruik verschillende materialen ontstaan. Dit is niet te reclameren!

Artikel 33. Berekeningen

 1. Statische berekeningen en constructieve bevestigingen dient wederpartij zelf zorg voor te dragen. Gebruiker is hier onder geen voorwaarde aansprakelijk voor.
 2. Naleving van de NEN 2608, NEN 3569 en NPR 3577 is voor verantwoordelijkheid van de wederpartij.

Artikel 34. Garantie

1 jaar garantie op goed functioneren van de goederen mits vakkundig gemonteerd binnen de opgegeven specificaties van het product. 1 jaar garantie mits deugdelijk en normaal gebruik. Artikelen worden ter beoordeling opgestuurd naar de leverancier ter garantiebeoordeling.

Gebruiker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade welke door gebruik van het geleverde aan de koper of aan derde is overkomen.

Artikel 35. Voorraad

De artikelen met gearceerde prijs zijn onder voorbehoud op voorraad hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 36. Goederen retour

Indien goederen geretourneerd worden dienen ze ongebruikt en in originele verpakking onbeschadigd geretourneerd te worden. Retourneren uiterlijk binnen 14 dagen na aankoop. Artikelen die incompleet , beschadigd of niet in originele verpakking zitten komen niet in aanmerking voor retournering.

Gebruiker behoudt zich het recht voor om re-stock kosten in rekening te brengen van geretourneerde artikelen die niet in originele verpakking zitten

Artikel 37. Goederen ontvangst

Goederen dienen bij ontvangst goed te worden gecontroleerd op beschadigingen. Indien beschadigingen aanwezig zijn dit laten vermelden op de af te tekenen vrachtbrief.

Artikel 38.

Gebruiker beperkt de wettelijke verplichtingen uitdrukkelijk tot het grondgebied van Nederland.

Artikel 39. Toepasselijk recht en forumkeuze

Op de rechtsverhouding tussen partijen is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Limburg.

Glas Tech Solutions is als volgt te bereiken:
Postadres: Burgemeester van Meeuwenstraat 6, 6191 ND Beek (Limburg), Nederland
Vestigingsadres: Burgemeester van Meeuwenstraat 6, 6191 ND Beek (Limburg), Nederland
Bank : NL 72 INGB 0674 9732 24
BIC: INGBNL2a
K.V.K. Nr. 91511119
BTW Nr. NL865677323B01
BIK: 4544
EORI-nummer NL86567732
Telefoon: +31 (0)46-4280728
E-mailadres: sales@glastech.eu